Հոգևոր երգեր

Հատոր 2

Հայ հոգևոր երգերի սյուժեները պատմում են քրիստոնեական ճշմարտությունների մասին։
Այդ արվեստի առաջին և ամենախոշոր հեղինակներն են Սահակ Պարթևն ու Մեսրոպ Մաշտոցը։ IV-V դարերում նրանք ձեռնամուխ եղան հայ եկեղեցու պաշտոներգության կանոնակարգման գործին։
Հետագա դարերում ստեղծվել են հազարավոր շարականներ,տաղեր,գանձեր հիմնականում նշանավոր հոգևորական գործիչների կողմից։

Հոգևոր երգեր/ կազմ․ ՝ Ս․Ա․ Հարոյան -Եր․։
Հեղ․ հրատ․, 2015,-72էջ,

«Զի բանաստեղծութիւան հայկական՝ Հոյակապ է ի բառոն, ազնուական յիմաստո, և դժուարին ի կազմութէան, այլևս չի այս քերթուածա են գործք արանց երևելաց ի Գիտութեան յաստվածապաշտութէան, և ի բանատուր յիրո բանաստեղծութեան …»:

ԳՈՒԼԻԵԼՄՈՒՍ ՎԻԼՖՐՈՒԱ
II-րդ հատոր

 ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1․ՀԱՅՐ ՄԵՐ / Մակար Եկմալյան

2․ԱՆԿԱՆԻՄ ԱՌԱՋԻ ՔՈ /Մեսրոպ Մաշտոց

3․ԲԱԶՈՒՄ ԵՆ ՔՈ ԳԹՈՒԹԻՒՆՔԴ / Մեսրոպ Մաշտոց

4․ԶՂՋՄԱՆ ԻՄՈՅ ԶԱՐՏԱՍՈՒՍ / Մեսրոպ Մաշտոց

5․ԾՈՎ ԿԵՆՑԱՂՈՅՍ / Մեսրոպ Մաշտոց

6․ՅԱՄԵՆԱՅՆ ԺԱՄ / Մեսրոպ Մաշտոց

7․ԱՀԱՒՈՐ ԵՍ ԹԱԳԱՒՈՐ / Սահակ Պարթև

8․ԱՅՍՕՐ ԳՈԼՈՎ Ի ԲԵԹԱՆԻԱՅ / Սահակ Պարթև

9․ՈՐ ՎԵՐՕՐՀՆԻՍ  ՅԱԹՈՌՍ ՔԵՐՈՎԲԷԻՑ / Սահակ Պարթև

10․ՓԱՐԱՒՕՆ ՀԱՆԴԵՐՁ ԿԱՌՕՔՆ / Ստեփանոս Սյունեցի Ա

11․ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԵԾ ԵՒ ՍՔԱՆՉԵԼԻ / Մովսես Խորենացի

12․ԱՆԹԱՌԱՄ ԾԱՂԻԿ / Մովսես Խորենացի

13․ՈՒՐԱԽԱՑԻ՛Ր, ՍՐԲՈՒՀԻ ՛/ Մովսես Խորենացի

14․ԱՆՁԻՆՔ ՆՈՒԻՐԵԱԼՔ ՍԻՐՈՅՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ / Կոմիտաս Աղցեցի

15․ԷՋ ՄԻԱԾԻՆՆ Ի ՀՕՐԷ / Սահակ Ձորափորեցի

16․ՈՒՐԱԽ ԼԵՐ, ՍՈՒՐԲ ԵԿԵՂԵՑԻ / Սահակ Ձորափորեցի

17․ՎԱՍՆ ՄԵՐՈՅ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ / Անանիա Շիրակացի

18․ՈՐ ԿՈՉԵՑԵՐ ԶՀԵՌԱՑԵԱԼՔՍ / Ներսես Շնորհալի

19․ԱՅՍՕՐ ՏՕՆԷ ԵԿԵՂԵՑԻ / Ներսես Շնորհալի

20․ՆՈՐԱՀՐԱՇ ՊՍԱԿԱՒՈՐ / Ներսես Շնորհալի

21․ՈՐՔ ԶԱՐԴԱՐԵՑԻՆ / Վարդան Արևելցի

22․ՄԵՂԵԴԻ ԾՆՆԴԵԱՆ / Գրիգոր Նարեկացի

23․ՏԱՂ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ / Գրիգոր Նարեկացի

24․ՄԵՂԵԴԻ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ / Գրիգոր Նարեկացի

25․ՏԱՂ ՎԱՍՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԽԱՉԻՆ / Գրիգոր Նարեկացի

26․ՏԱՂ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻՆ / Գրիգոր Նարեկացի

27․ՀԱՒԻԿ / Գրիգոր Նարեկացի

28․Ո՜Վ ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ / Գրիգոր Պահլավունի

29․ՆՈՐ ԾԱՂԻԿ / Ներսես Շնորհալի

30․ՍՏԵՂԾՈՂ ՄԱՆԿԱՆՑ / Ներսես Շնորհալի

31․ԱՌԱՒՕՏ ԼՈՒՍՈՅ / Ներսես Շնորհալի

32․ՍԻՐՏ ԻՄ ՍԱՍԱՆԻ / Մխիթար Այրիվանեցի

33․ԽՆԿԻ ԾԱՌԻՆ ՆՄԱՆ ԵՍ / անհայտ հեղինակ

34․ՏԻՐԱՄԱՅՐՆ ՀԱՆԴԷՊ ՈՐԴՒՈՅՆ / անհայտ հեղինակ

35․Ո՞ՒՐ ԵՍ, ՄԱ՛ՅՐ ԻՄ / անհայտ հեղինակ

36․ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԽՈՐԻՆ / անհայտ հեղինակ

37․ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾ / անհայտ հեղինակ

38․ՓԱ՜ՌՔ ՔԵԶ, ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾ ՄԵՐ / անհայտ հեղինակ

39․ՔՐԻՍՏՈՍ Ի ՄԷՋ ՄԵՐ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ / անհայտ հեղինակ

40․ՍՈՒՐԲ, ՍՈՒՐԲ / անհայտ հեղինակ

41․ՏԷ՛Ր, ՈՂՈՐՄԵԱ՜ / անհայտ հեղինակ

42․ՕՐՀՆԵԱԼ Է ԱՍՏՈՒԱԾ / անհայտ հեղինակYou may also like